دانلود سومین ویرایش کتاب بی نظیر دستنامه مراقبت های بحرانی واشنگتن ( سال 2018) ، جهت درمان بیماری های اورژانسی و پر خطر

چاپ

دانلود سومین ویرایش کتاب بی نظیر دستنامه مراقبت های بحرانی واشنگتن جهت درمان بیماری های اورژانسی و پر خطر

شامل تمام مراحل درمان و دوز داروها توسط الگوریتم های کاربردی