با حکمی از سوی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی : دکتر محسن عباسی به عنوان مشاور اجرائی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب گردید

چاپ