انتصاب دکتر فرزاد رحمانی ( متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ) به سمت رئیس اداره اورژانس بیمارستانی مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی - معاونت درمان وزارت بهداشت

چاپ