1 - عضویت پیوسته در انجمن علمی طب اورژانس ایران به مدت یک سال

2 -  عدم نیاز به پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزارتومان حق ثبت نام کنگره در سال عضویت

3 -  ثبت نام رایگان کارگاههای حاشیه کنگره در سال عضویت

4 -  پذیرایی نهار رایگان درایام‌ کنگره در سال عضویت (مجموع سه روز ۳۰۰ هزار تومان)

5 -  دریافت کارت مخصوص عضویت انجمن طب اورژانس به دوزبان (هزینه چاپ دو کارت حدود ۲۰۰ هزار تومان) در سال عضویت

6 -  دریافت خدمات مشاوره ای مرتبط با انجمن در سال عضویت

 درعضویت طلایی ، اعضای پیوسته در ازای پرداخت مبلغ عضویت سالیانه ۵۰۰ هزارتومان و صدور کارت جدید، از پرداخت حداقل ۷۵۰ هزارتومان هزینه موضوع بندهای بالا معاف خواهند بود.

مدت: 1 سال
مبلغ: 5,000,000ریال

  

 

  1 - عضویت پیوسته در انجمن علمی طب اورژانس ایران  به مدت یک سال

3- ثبت نام رایگان کارگاه های حاشیه کنگره در سال عضویت

3- دریافت کارت مخصوص عضویت انجمن علمی طب اورژانس ایران  به دوزبان

( در این نوع عضویت ، پرداخت هزینه صرفا جهت صدور کارت عضویت می باشد)

 

 

 

  

 

 

مدت: 1 سال
مبلغ: 2,500,000ریال

 

1 - عضویت پیوسته در انجمن علمی طب اورژانس ایران  به مدت یک سال

2- ثبت نام رایگان کارگاه های حاشیه کنگره در سال عضویت

( بدون صدور کارت عضویت )

 

 

 

 

  

 

 

 

مدت: برای همیشه
مبلغ: رایگان