وبینار ماهانه انجمن متخصصین طب اورژانس ایران : اصول برخورد با بیمار بدحال در اورژانس ( شنبه 2 مهر ماه 1401 ) + امتیاز بازآموزی

چاپ