نامه انجمن متخصصین طب اورژانس ایران به ریاست هیات مدیره بیمه سلامت در خصوص پرداخت 50 درصد جزو حرفه ای خدماتی که توسط پرستار تحت نظارت پزشک در بخشهای سرپایی صورت می گیرد

چاپ