نامه انجمن متخصصین طب اورژانس ایران به ریاست سازمان نظام پزشکی کل کشور در خصوص حضور متخصصین طب اورژانس در هیات های بدوی سازمان نظام پزشکی

چاپ