نامه انجمن متخصصین طب اورژانس ایران به مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص اصلاح عنوان متخصصین طب اورژانس در سامانه نسخ الکترونیک بیمه سلامت

چاپ