نامه معاونت محترم درمان وزارت بهداشت به مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کل کشور در خصوص رفع محدودیت های اعمال شده توسط سازمان های بیمه گر پایه جهت متخصصین طب اورژانس به دنبال پیگیری های انجام شده از سوی انجمن علمی طب اورژانس ایران

چاپ