دعوت معاونت درمان وزارت بهداشت از نمایندگان انجمن طب اورژانس ایران پیرامون برگزاری جلسه بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور پزشکان شاغل در بخش اورژانس

چاپ