نامه انجمن طب اورژانس ایران به دبیرخانه شورای عالی بیمه درمورد حل مشکلات و ارتقا کیفی بخش اورژانس به دنبال انتشار ضرایب تعرفه ای خدمات تشخیصی-درمانی سال 1400 و اصلاحات مربوط به ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات در سال 1400

چاپ